Positionering

Stichting

Visserijmuseum Termunterzijl

Positionering

Interne organisatie


 1. De Stichting Visserijmuseum Termunterzijl heeft geen betaalde krachten. Het bestuur wordt bijgestaan door commissies en individuele krachten. Allen zijn vrijwilliger.
 2. Het museumbestuur bestaat uit minimaal drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het bestuur komt maandelijks, of zoveel vaker dan nodig is, bijeen en vergadert aan de hand van een agenda.
 3. Het bestuur onderhoudt intensief contact met de vrijwillige medewerkers. Een of meerdere vrijwillige medewerkers kunnen op verzoek van het bestuur als adviseur aan een bestuursvergadering deelnemen.
 4. De financiële status van de stichting zal in belangrijke mate worden bepaald door de intensiteit waarmee gevolg wordt gegeven aan oproepen tot subsidiëring bij overheden, sponsoring door het bedrijfsleven en lidmaatschap van particulieren. Daarnaast zullen inkomsten worden gegenereerd uit entreegelden en incidentele donaties.
 5. Het bestuur zal faciliteiten scheppen om de deskundigheid van de vrijwillige medewerkers te bevorderen. Ten behoeve van scholing en eventuele bijscholing zal beraad worden gevoerd met daarvoor in aanmerking komende instituties. 


De realisatie van het museum is onder meer afhankelijk van verkrijgbare fondsen. Het bestuur heeft daarvoor contact gelegd met de gemeentelijke en provinciale overheid en diverse regionale subsidieverschaffers. De plannen zijn warm ontvangen. Momenteel vindt overleg plaats om de verzoeken te concretiseren. 
 Het nieuw op te richten museum in Termunterzijl is vanzelfsprekend een waardevolle aanvulling op het bestaande culturele aanbod in en nabij Termunterzijl, zo daar zijn:


 1. De historische Boog van Ziel
 2. De ‘nieuwe sluis’
 3. Museumgemaal Cremer
 4. Het wierdedorp Termunten
 5. De kerk in Termunten
 6. De Reiderhoeve
 7. Natuurgebied Punt van Reide